X
X

Ochrana a zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Chutnej s.r.o., se sídlem na adrese Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C 257821.

Osobní data (údaje) zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské Unie, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Osobní údaje zákazníků jsou dále zpracovávány v souladu s oprávněným zájmem tak, jak jej definuje Nařízení, tedy za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Chutnej, s.r.o., a spotřebitelem, zejm. za účelem doručování zboží, dále jsou zpracovávány za účelem přímého marketingu a dále za účelem oslovení osob s preferencemi podobnými zákazníkům. Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat a shromažďovat

Chutnej, s.r.o. zpracovává údaje, se kterými je spotřebitel informován při procesu nákupu a dále údaje související s platbou.

Způsob zpracování osobních údajů.

Soubory cookie, pixels soubory a emailová adresa pomáhají společnosti Chutnej, s.r.o. zapamatovat si nastavení spotřebitele proto, aby se mohl přihlásit "Přihlášení přes Facebook", nebo "Přihlášení přes Google" a realizovat svůj nákup, nebo dále pak pro účely remarketingu či zasílání relevantní emailové komunikace v souladu s tzv. oprávněným zájmem. 

Pro práci se výše zmíněnými získanými osobními údaji společnost Chutnej, s.r.o. používá:

MailChimp společnosti Rocket Science Group LLC:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
https://policies.google.com/privacy.

Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
https://www.facebook.com/business/gdpr

Za účelem zajištění řádného doručení jsou osobní údaje potřebné k řádnému doručení předávány:

Kurýrní společnosti, PROROZVOZ s.r.o. se sídlem K Žižkovu 809/7, Praha 9, PSČ 190 00, IČO: 07024568
Z důvodů plnění požadavků státu, právních předpisů, státních norem apod. mohou být osobní údaje spotřebitele poskytnuty vybraným třetím osobám (advokát, auditor, daňový poradce, správce IT systému apod.) a to v souvislosti s ochrannou oprávněných zájmů společnosti Chutnej, s.r.o. Vždy se bude jednat o osoby, které se zaváží splňovat ochranu osobních údajů s rozsahu minimálně stanoveném těmito obchodními podmínkami.

Práva spotřebitele

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že spotřebitel má právo od správce – získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Spotřebitel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má spotřebitel právo kdykoli doplnit.

Základní informace o zpracování osobních údajů a rozsahu jejich zpracování jsou uvedeny v těchto podmínkách.

Právo na výmaz osobních údajů znamená povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o spotřebitelovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a spotřebitel o to požádá.

Chutnej, s.r.o. je povinna na základě právních předpisů uchovávat po zákony stanovené doby získané osobní údaje za účelem plnění smlouvy, dále za účelem povinností stanovených právními předpisy (plnění daňových povinností vůči státu apod.). Je-li některý osobní údaj zpracováván pro konkrétní účel zpracování pouze na základě výslovného souhlasu spotřebitele, může spotřebitel tento kdykoliv požádat o výmaz osobního údaje z takové databáze.

Spotřebitel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má spotřebitel právo kdykoli vznést námitku.

Chutnej, s.r.o. zpracovává osobní údaje jenom z důvodů plnění smlouvy, z důvodů svých oprávněných zájmů a ze zákonem stavených důvodů. Je-li některý osobní údaj zpracováván pro konkrétní účel zpracování pouze na základě výslovného souhlasu spotřebitele, může spotřebitel tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo na přenositelnost údajů; pokud si spotřebitel požádá, získá od správce osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní pro účely zpracování z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem anebo oprávněného zájmu správce

V případě, že bude spotřebitel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech spotřebitele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Společnost Chutnej, s.r.o., se zavazuje, že nepoužije osobní údaje spotřebitele pro komerční nabídku, nemající souvislost s provozovaným internetovým obchodem, a dále že nebude osobní data zákazníka prodávat anebo používat pro jiné účely, než je uvedeno. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží. Užíváním webových stránek spotřebitel souhlasí s použitím a ukládáním Cookies společnosti Chutnej, s.r.o. na jeho počítači. Spotřebitel bere na vědomí, že po vytvoření objednávky a dokončení nákupu mu budou zasílány informační emaily související se zbožím, podnikem, aktuální informace a upozornění formou elektronických sdělení na email spotřebitele.

Kontakty

Objednávky: +420 223 006 796

Reklamace: +420 223 006 796 nebo +420 723 709 633